Algemene Voorwaarden


Created with Sketch.

Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.ett-institute.com. Versie april 2021.

 

Inhoudsopgave

Artikel 01: Definities

Artikel 02: Toepasselijkheid

Artikel 03: Aanbod

Artikel 04: Overeenkomst

Artikel 05: Annulering

Artikel 06: Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 07: Prijs en Prijswijzigingen

Artikel 08: Conformiteit

Artikel 09: Betaling

Artikel 10: Niet tijdige betaling

Artikel 11: Niet-nakoming van de overeenkomst

Artikel 12: Aansprakelijkheid van het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. voor personeel en ingehuurden

Artikel 13: Vertrouwelijkheid

Artikel 14: Vragen en klachten

Artikel 15: Eigendomsrecht

Artikel 16: Wijziging

  

Artikel 1: Definities

 

Onderwijs:

Onderwijs, opleiding, workshop, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

 

Afnemer:

Particulieren en organisaties die onderwijs hebben gekocht van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. 

 

Overeenkomst:

Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

 

Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of digitale communicatie.

 

Enhancing Trauma Treatment Institute B.V.

Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82335826 en eigenaar van www.ett-institute.com en alle  bijbehorende auteursrechten. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer, hoe  dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Aanbod

1.     Het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. brengt het aanbod digitaal dan wel schriftelijk uit.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het onderwijs en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de onderwijs. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.

3.     Het aanbod vermeldt in ieder geval de volgende gegevens:

-        de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 

-        wanneer het onderwijs start; 

-        de voorwaarden waaronder de onderwijs eventueel niet doorgaat; 

-        voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen; 

-        de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; 

-        de wijze van betaling; 

-        de duur van de overeenkomst, 

4.     De algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V.

5.     Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

6.     Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens: 

-        de identiteit en het postadres van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V.; 

-        het recht van de afnemer de overeenkomst binnen veertien werkdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3; 

-        indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief; 

-        de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Artikel 4: Overeenkomst

1.     De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de afnemer hiervan schriftelijk of langs digitale weg een bevestiging.

2.     In geval van digitale opdrachtverlening stuurt het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. een digitale bevestiging naar de afnemer; zolang de ontvangst van een digitaal aanvaarde opdracht niet is bevestigd door het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. kan de afnemer de opdracht annuleren.

3.     Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de afnemer ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager verstrekt.

 

Artikel 5.1: Annulering of wijziging door Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. 

Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. heeft het recht zonder opgave van redenen de opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een afnemer te weigeren, in welke gevallen de afnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. betaalde bedrag.

  

Artikel 5.2: Annulering door de afnemer

Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling: 

a. Voorwaarden annulering bij aanvang opleiding:

-        Bij annulering tot vier weken voorafgaand aan de opleiding wordt 100% minus €50-administratiekosten gerestitueerd.

-        Bij annulering tussen twee en vier weken voorafgaand aan de opleiding wordt 50% minus €50,- administratiekosten gerestitueerd.

-        Bij afmelding binnen twee weken voorafgaand aan de opleiding dient in alle gevallen het gehele cursusbedrag te worden voldaan.

-        Bij annuleren tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand dient het gehele bedrag plus € 50,- administratiekosten te worden voldaan en kan deelname in overleg zonder verdere kosten worden doorgeschoven naar een volgende training.

-        Niet aanwezig zijn bij aanvang of bij afmelden binnen drie dagen voor aanvang dient het gehele bedrag te worden voldaan en kan worden deelgenomen aan een volgende training mits € 100,- extra kosten worden voldaan naast het in alle gevallen verschuldigde cursusbedrag.

-        Indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op een deel van de training dan geldt dat u uw afwezigheid uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de te missen lesdag schriftelijk (per mail) dient kenbaar te maken. Er worden u dan geen kosten in rekening gebracht. Bij het verstrijken van deze termijn (< 3 dagen voor de terugkomdag) bedragen de kosten voor het wijzigen van een lesdag € 50. In overleg kunt u doorgeschoven worden naar de (indien beschikbaar) eerstvolgende lesdag.

 

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst

1.     De afnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. 

2.     Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de afnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.

3.     Gedurende viertien werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een onderwijs heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet alle gegevens zijn verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn zeven werkdagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

4.     Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, heeft de afnemer in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.

5.     In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 dient de afnemer eventueel van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. terug te zenden. Het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. VOF is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de afnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de afnemer.

6.     Indien de afnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 wordt, zonder dat de afnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende betalingsregeling van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. aan de afnemer van rechtswege ontbonden.

7.     Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. met instemming van de afnemer is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op digitale wijze wordt aangeboden.

 

Artikel 7: Prijzen en Prijswijzigingen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.ett-institute.nl.

1.     Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

2.     De afnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.

3.     Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 8: Conformiteit

1.     Het onderwijs moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.

2.     Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 

Artikel 9: Betaling

1.     Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. brengt de door de afnemer verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur of middels een automatische betaalbevestiging gegenereerd vanuit het betaalsysteem. Betaling vindt plaats middels bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling vindt plaats middels door banken erkende vormen van digitaal betalen of het automatische betaalsysteem.

2.     Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

3.     Betaling van de onderwijs vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. Het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. mag van de afnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs is voldaan.

4.     Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De afnemer kan door Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

5.     Eventuele terugbetalingen worden binnen 30 dagen verwerkt.

 

Artikel 10: Niet tijdige betaling

1.     Indien de afnemer de door Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten in rekening te brengen, onverlet het recht van het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. op vergoeding van andere voor rekening van afnemer komende schade.

2.     Indien de afnemer in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

3.     Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 14 en 15 bepaalde, zal Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

 

Artikel 11: Niet-nakoming van de overeenkomst

1.     Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2.     Het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3.     Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

4.     Indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. te wijten is aan overmacht, is er geen sprake van een tekortkoming in de verplichting van, die aan haar kan worden toegerekend. De omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. komen, zijn onder meer ziekte en/of werkstaking van werknemers van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. dan wel van ingehuurde partijen, oorlog, rampen, brand en overheidsmaatregelen. Indien door overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden zal Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. in eerste instantie in overleg treden met de opdrachtgever om tot een passende oplossing te komen. Mocht er geen passende oplossing zijn, behalve beëindiging, dan zal Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. de overeenkomst beëindigen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. voor personeel en ingehuurden

1.     Voor zover Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. toerekenbaar tekortschiet en de afnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

2.     De aansprakelijkheid van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

3.     De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V., dan wel aan personen die door het instituut zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 13: Vertrouwelijkheid

1.     Door afnemers verstrekte informatie wordt door Enhancing Trauma Treatment Institute B.V., diens personeel en/of voor het instituut werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat er sprake is van een veilige leeromgeving waarbij geldt dat met alle informatie over cursisten op vertrouwelijke wijze zal worden omgegaan. Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

2.     Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. Indien de afnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

 

Artikel 14: Vragen en klachten

1.     Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van het onderwijs worden door Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven/mails die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door het Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Enhancing Trauma Treatment Institute B.V., nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen één maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.

3.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd.

 

Artikel 15: Auteursrecht en eigendomsrecht

1.     Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. verzorgde opleiding en/of het cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. en/of de docent(en) van de betreffende opleiding. 

2.     Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

 

Artikel 16: Wijziging

Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V..

 

Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. 

Amsterdam, april 2021

 

Download hier de Algemene Voorwaarden

Klachtenprocedure

Created with Sketch.

Klachtencommissie en procedure

 

Mocht u als deelnemer van onderwijs georganiseerd door een klacht hebben over het onderwijs dan kunt u dit kenbaar maken op het evaluatieformulier en deze bespreken met de docent of de aanwezige medewerker van Nederlands EMDR Instituut.

 

Indienen en behandelen van een klacht

1.     Een klacht wordt per mail aan de Klachtencommissie voorgelegd en dient gericht te worden aan:

Enhancing Trauma Treatment Institute B.V.

t.a.v. Secretaris Klachtencommissie

[email protected]

 

2.     De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd door de secretaris. De secretaris is gedurende de klachtenprocedure tevens uw contactpersoon.

 

3.     Van de indiening van de klacht en de inhoud daarvan doet de Klachtencommissie binnen zeven werkdagen schriftelijk (via mail) mededeling aan het adres van Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. en de eventuele docent op wie de klacht betrekking heeft. 

 

4.     De Klachtencommissie is verplicht tot hoor en wederhoor. Daartoe worden de partijen mondeling en/of schriftelijk gehoord over hetgeen in de klacht is verwoord. Volgens de wens van de Klachtencommissie en/of op verzoek van partijen kunnen de partijen door de Klachtencommissie tezamen dan wel apart van elkaar worden gehoord.

 

5.     De Klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.

 

6.     De Klachtencommissie kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

 

7.     De partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door een of meer, door hen aan te wijzen personen. Over de aanwezigheid van deze persoon/personen tijdens zittingen van de Klachtencommissie beslist de klachtencommissie met opgaaf van redenen.

8.     Na onderzoek door de Klachtencommissie, in overleg met de partijen, besluit deze of tot bemiddeling en/of beoordeling van de klacht zal worden over gegaan.

 

9.     De Klachtencommissie kan besluiten een klacht niet verder te behandelen, indien zij wordt ingetrokken of indien zij naar genoegen van de klager – en met instemming van de aangeklaagde – door bemiddeling is weggenomen. Of wanneer wederhoor door de klager gestaakt wordt. In dat geval wordt de klacht als niet ingediend beschouwd.

 

10. Ingeval van beoordeling stelt de Klachtencommissie de partijen zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen dertig werkdagen na de indiening van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de Klachtencommissie afwijkt van deze termijn doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klachtencommissie haar oordeel zal uitbrengen.

 

11. De uitspraken van de Klachtencommissie zijn voor Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. bindend.

 

12. Consequenties die voortvloeien uit het oordeel van de beroepscommissie worden binnen 6 weken afgehandeld

 

13. Het in deze klachtenprocedure gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij de civiele rechter of overige bevoegde organen.

 

14. De klacht wordt binnen vier weken in behandeling genomen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, afgehandeld.

 

15. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard. 

 

Deze Klachtenprocedure is in werking getreden op 26-04-2021. Als deze klachtenregeling geen oplossing biedt dan kunt u contact opnemen met prof. dr Ad de Jongh, secretaris van de klachtencommissie. Mocht dit ook geen oplossing bieden dan wordt de klacht voorgelegd aan de externe leden van de klachtencommissie. Deze twee ter zake deskundigen van buiten Enhancing Trauma Treatment Institute B.V. zijn dr. Iva Bicanic en drs. Carlijn de Roos. En verder? Wij nemen uw klacht serieus en zien deze als feedback waarmee we onze werkwijze nog beter op onze klanten kunnen afstemmen. Tenminste twee maal per jaar worden alle klachten geïnventariseerd en worden zij gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Download hier de Klachtenprocedure